REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO COACHBIZ.PL

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu.
  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 • Serwis – Serwisie Internetowym Coachbiz pod adresem: https://www.coachbiz.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Usług.
 • Usługa – usługi prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia, sesje coachingowe, śniadania biznesowe i konsultacje biznesowe i inne usługi prezentowane w serwisie internetowym.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem za pośrednictwem Serwisu Internetowym Coachbiz.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Właściciel Serwisu – Pack4you Katarzyna Rycharska, ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, NIP: 559-135-32-98, REGON: 340798693
 • Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w sklepie internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia
 • Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w sklepie internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia
 • Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
 • Produkt – wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a klientem
 • Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Produktu złożone przez Gwaranta
 • Gwarant – podmiot udzielający Gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego
 • Dokument gwarancyjny – karta gwarancyjna lub książeczka gwarancyjn
 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta, składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu z sprzedawcą
 • Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą
 • Klient, Usługobiorca – konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta, przedsiębiorca
 • Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
 • Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru klienta
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego
 • Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidualny dla każdego klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji
 • Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym użytkownicy serwisu internetowego https://coachbiz.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia
 • Produkty cyfrowe bez nośnika – oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sprzedawcę w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie
 • Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Klient może m.in. pobierać, utrwalać i odtwarzać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, czytnik
  e-booków)
 • Blog – usługa elektroniczna dostępna w serwisie internetowym dla jego usługobiorców
 • Newsletter –  usługa elektroniczna pozwalająca usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od usługodawcy, dotyczących serwisu
 •  Szkolenie – szkolenie stacjonarne lub online za pomocą platform online jak google meeting, zoom, yardstream, skype, whatsupp
 •  Konsultacja – spotkanie online lub osobiste z klientem
 •  Kurs – szkolenie online w postaci filmów i materiałów i ćwiczeń wysyłanych pocztą elektroniczną lub wskazanej platformie kurosowej.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Serwisu Internetowym Coachbiz dostępny pod adresem http://www.coachbiz.pl prowadzony jest przez Właściciela Serwisu.
 3. Informacje o Usługach podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 6. a) warunki i zasady składania w ramach Serwisu Zamówień,
  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Usługi oraz
  c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  d) informuje o polityce prywatności
  e) informuje o prawach autorskich
  f) określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawa oraz zasady postępowania przy odbiorze przesyłki.
 • Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

2. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Korzystanie z Serwisu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 • a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows lub Linux,
  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 • Klient może składać zamówienia na poszczególne Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 2. W celu zamówienia Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.coachbiz.pl, a następnie dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 3. Wybór przez Klienta zamawianych Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Usług do koszyka.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  c) numeru telefonu, oraz
  d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” co spowoduje przekierowanie do serwisu PayU za pośrednictwem, którego nastąpi płatność za złożone Zamówienia.
 5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Usługi.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”  – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” , ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty.
 8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 9. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
 10. Przedmiot Umowy Sprzedaży
  b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Usługi
  c. Koszt dostawy,
  d. Wybraną metodę płatności, 
 11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 12. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Serwisu. 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. W Serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1.1 Formularz zamówienia

1.2 Formularz kontaktowy

1.3 Blog

1.4 Newsletter

1.3 Konto klienta

2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3. Usługa Formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.

4. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową.

5. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony dla Usługobiorców z zarejestrowanym Kontem klienta. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@coachbiz.pl. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.

6. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

6.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, hasło.

6.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.3 Usługobiorca  ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Usługodawcy.

6.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę  Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.

7. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

8. Reklamację dotyczącą usług elektronicznych można złożyć:

8.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@coachbiz.pl

8.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Usługodawcy:
Pack4you Katarzyna Rycharska Kossaka 72 85-309 Bydgoszcz

9. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

10. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik. Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.


4. WŁAŚCIWOŚCI USŁUG, CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 • Ceny Usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.
 • Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.
 • Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby możliwie szczegółowo prezentować oferowane usługi. 

5. TERMIN REALIZACJI ZLECENIA

1. Realizacja Zamówienia innego jak Produkty cyfrowe bez nośnika następuje w ciągu 7 dni, chyba że w opisie danego Produktu, w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji Zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

2. Realizacja Zamówienia produktu fizycznego, jak np. zdjęcia coachingowe, następuje w ciągu 7 dni, chyba że w opisie danego Produktu, w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji Zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

3. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.


6. DOSTAWA

1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:

1.1 firmy kurierskiej InPost, DPD, GLS, DHL

1.2 umieszczenia Produktu w Paczkomacie

1.3 Poczty Polskiej

1.4 poczty e-mail w przypadku Produktów cyfrowych bez nośnika.

2. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane
w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że zawarta Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

4. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo – adresowych lub nieuzasadnionej bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.

5. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem firmy InPost, DPD oraz Poczta Polska i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania Formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt dostawy podczas składania Zamówienia.

8. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do terytorium Polski oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


7. PRZESYŁKI

1. W przypadku wyboru firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej jako dostawcy zamówionych Produktów:

1.1 Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę z zamówionymi Produktami w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz sprawdzić czy Produkty nie są wadliwe.

1.2 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas doręczenia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.

1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku spisania właściwego protokołu przy udziale kuriera, rozpoznanie reklamacji może być utrudnione, w związku z czym zaleca się zgromadzenie dowodów potwierdzających stan przesyłki w chwili jej doręczenia. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

1.4 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej u firm kurierskich oraz Poczty Polskiej są udostępnione w regulaminie na stronie internetowej przewoźnika.

2. W przypadku wyboru Paczkomatu jako formy dostawy zamówionych Produktów:

2.1 W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zidentyfikowanego podczas odbioru zamówionych Produktów ze skrytki w Paczkomacie, Klient powinien zainicjować procedurę reklamacyjną poprzez wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

2.2 Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej Paczkomaty InPost są udostępnione w Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Sp. z o.o. na stronie internetowej InPost.

3. Zapis ust. 1 oraz ust. 2  §7 Przesyłki dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

4. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta brak zgłoszenia związanych z dostawą uszkodzeń, braków ilościowych lub niekompletności towaru w terminie 2 dni od dnia dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu, uznaje się za równoważny z oświadczeniem Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odebraniu Produktu bez żadnych zastrzeżeń i powoduje utratę roszczeń w powyższym zakresie.


8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG 

1. Właściciel Serwisu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Usług zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Serwisu na adres e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl

2. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

3. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

4. Serwis umożliwia rejestrację konta klienta.

5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, klient może zapisać go na dowolnym nośniku.

 6. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Sklepu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego Regulaminu.

7. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

9. Sprzedawca umożliwia Klientom pozostawianie opinii dotyczących jakości obsługi oraz  jakości oferowanych Produktów bezpośrednio na stronie Sklepu internetowego. Wystawiane recenzje podlegają weryfikacji i akceptacji obsługi Sklepu. Sprzedawca nie modyfikuje treści wystawionej recenzji.

10. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu plasowania Produktów na liście wyników wyszukiwania.


9. PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:

1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia Umowy przez Sprzedawcę (przedpłata).

1.2 przez PayU w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.  Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności PayU (obsługiwany przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych).

2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

4. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę bez VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.


10. Produkt cyfrowy

1. Produkty cyfrowe bez nośnika zostają udostępnione Klientowi co do zasady niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu  2 dni roboczych po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.

2. Udostępnienie Produktów cyfrowych bez nośnika Klientowi następuje poprzez ich udostępnienie do pobrania w Sklepie na Urządzenie Klienta lub instalacji na takim Urządzeniu.

3. Warunki korzystania przez Klienta z Produktów cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych Produktów cyfrowych. Przekazanie Produktów cyfrowych Klientowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Klienta z Produktów cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub zainstalowanie treści cyfrowych.

4. Aby Klient mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, opcjonalnie drukarka) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.

5. Klient powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z  Produktów cyfrowych bez nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Produktów cyfrowych bez nośnika.

6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

7. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Klienta z Produktów cyfrowych bez nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Produktów cyfrowych bez nośnika.

8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Produktu cyfrowego, Konsument ma prawo wezwać Sprzedawcę do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Produktu cyfrowego niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

9. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Produktu cyfrowego, jeżeli:

9.1 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Produktu cyfrowego lub

9.2 Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu cyfrowego miał istotne znaczenia dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

10. Ciężar dowodu dostarczenia Produktu cyfrowego spoczywa na Sprzedawcy.

11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Produktu cyfrowego dostarczanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu cyfrowego z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Produktu cyfrowego istniał w chwili jej dostarczenia.

12. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do jego zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu cyfrowego do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu cyfrowego z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

13. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodny z umową oraz gdy wystąpią przesłanki z art. 43n §1 Ustawy o prawach konsumenta, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

14. Sprzedawca nie jest uprawniony o żądania zapłaty za czas, w którym Produkt cyfrowy był niegodny z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument faktycznie z niej korzystał.

15. Zapisy ust. 8-14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.


11. KONSULTACJE MENTORINGOWE I COACHINGOWE, KURSY I SZKOLENIA

1. Konsultacje odbywają za pośrednictwem platformy internetowej umożliwiającej organizację spotkania online.

2. Konsultacja online polega na rozmowie przy użyciu Urządzenia umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym. Aby wziąć udział w sesji terapeutycznej online niezbędne jest posiadanie Urządzenia ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej.

3. Pojedyncza konsultacja  trwa 45 minut, 60 minut lub 90 minut w zależności wykupionej usługi. Konsultacje można wykupić w pakiecie 5 spotkań lub w postaci procesu Marki z Duszą ( 10 spotkań)

4. Warunkiem wzięcia udziału w sesji terapeutycznej jest uprzednie dokonanie płatności za nią.

5. Konsultacje odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu. Termin może być ustalony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wciągu dwóch tygodniu od wykupienia usługi. Czas na zrealizowanie usługi konsultacji 1 rok od wykupienia.

6. Z konsultacji mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Odwoływanie sesji i zmiana terminu:

7.1 Klient ma możliwość bezpłatnej zmiany terminu lub odwołania umówionej sesji do 24 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia sesji. Odwołać lub przełożyć termin wizyty można telefonicznie w godzinach od 8.00 do 19.00 w dni robocze lub wysyłając wiadomość na e-mail: kontakt@coachbiz.pl

7.2 Nie ma możliwości zmiany terminu zaplanowanej konsultacji, jeśli do rozpoczęcia sesji pozostało mniej niż 24 godzin.

7.3 W przypadku odwołania konsultacji na mniej niż 24 godziny przed planowanym czasem rozpoczęcia sesji lub nieobecnością na sesji, Klient ponosi jej pełny koszt i nie przysługuje mu zwrot za tę konsultację.

8. Spóźnienie się na konsultację będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.

9. Zwrot płatności za konsultację, która została odwołana zgodnie z niniejszym Regulaminem nastąpi w terminie 14 dni. Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu  takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

10. Jeśli konsultacja przez Właściciela serwisu została odwołana przez  na mniej niż 24 godziny przed jej planowaną datą rozpoczęcia sesji, Klientowi przysługuje prawo do pełnego zwrotu płatności za tę sesję.


12. KUSRY I SZKOLENIA

1. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Serwisu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Serwisu na adres e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Serwisu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi. Czas na ustalenie terminu szkolenia niestacjonarnego bądź online 14 dni od daty wykupienia usługi, czas na zrealizowanie zakupionej usługi – 14 dni. Termin może być ustalony telefoniczne lub drogą elektroniczną i potwierdzony przez właściciela serwisu w ciągu 7 dni.

2. Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 100 zł netto za jednodniowe szkolenie i 100 zł za każdy kolejny dzień szkolenia jeśli jest ono kilkudniowe.

3. Nieobecność Klienta podczas szkolenia równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Serwisu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

4. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Serwisu na adres e-mail:  k.rycharska@coachbiz.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.

5. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Serwisu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Serwisu lub sprzedawanych w jego ramach Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Serwisu, tj. k.rycharska@coachbiz.pl.

6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.

7. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu lub kursie, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby  Właściciel Serwisu organizował nowe szkolenie przy czym nie jest on przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

8. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 7 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.

10. Właściciel Serwisu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia każdej Usługi, w szczególności śniadania lub konsultacji biznesowej, szkoleń lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Serwisu oraz Klienta.

11. Czas na wykorzystanie kursu online i dostęp do materiałów onlinie – 1 rok od dnia zakupu.

12. Kurs 30 dni uwalniania emocji czas trwa 30 dni. Kurs mailingowy. Warunkiem uczestnictwa jest dostęp do poczty elektronicznej. Po zapisie kolejno przez 30 dni Klient otrzyma materiały do pracy w postaci pliku PDF z instrukcją, ćwiczeniem lub nagraniem filmowych. Dostęp do filmów trwa przez 1 rok od dnia rozpoczęcia kursu. Kurs zawiera 1 h materiału filmowego w postaci 5, 10 lub 15 minutowych filmów, 20 ćwiczeń PDF, 30 wysłanych maili, Ebook „ Emocje, 5 medytacji.


13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU

 • Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 • Klient może poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl.
 • W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 • ZWROTY
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia o ile realizacji Usługi nie została już rozpoczęta lub całkowicie zrealizowana w tym terminie, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Serwisu, tj.: Katarzyna Rycharska, ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, lub za pomocą adresu e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 • W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Serwisu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:
 • Rozpoczęcia świadczenia przez Serwis Usług przed upływem 14-dniowego terminu, lub zrealizowania Usług w całości w tym terminie ,
 • Świadczenia Usług o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego indywidulanie zamówieniu lub ściśle związanych tylko z jego osobą,
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 • Właściciel Serwisu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów związanych z nośnikami treści cyfrowych, jak ebooki, karty pracy, materiały graficzne dostarczane mailem. Zgodnie z „Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (ustawa o prawach konsumenta). Pack4you Katarzyna Rycharska odpowiada nadal za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu. Jeżeli konsument otrzyma na przykład uszkodzony plik, wówczas konsument na prawo do złożenia reklamacji i wysłania poprawnego pliku.
 • REKLAMACJE

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową.

3. W przypadku niezgodności Produktu z zawartą umową, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4. Reklamację można złożyć na adres Sprzedawcy:

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@coachbiz.pl

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając reklamację na adres: Pack4you Katarzyna Rycharska Kossaka 72 85-309 Bydgoszcz

5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi,  a także konkretne żądanie Konsumenta związane ze składaną  reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Konsumenta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Konsumenta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Konsumenta w piśmie reklamacyjnym. 

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

8. W przypadku Umowy sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

9. Konsument jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, może:

9.1 żądać naprawy lub wymiany

9.2 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

9.2.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.2 Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.4-6 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

9.2.3 brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

9.2.4 brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;

9.2.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

14. Zapisy ust. 1-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 1. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 KC.

14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

8.1 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

8.2 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

8.3 o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.

8.4 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

10. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:

10.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@coachbiz.pl

10.2 w sposób tradycyjny wysyłając oświadczenie na adres:Pack4you Katarzyna Rycharska Kossaka 72 85-309 Bydgoszcz


15. GWARANCJA

1. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

2. Niektóre Produkty posiadają Gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Informacja o objęciu Produktu Gwarancją umieszczona jest na karcie danego Produktu

3. Zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w Dokumencie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.


16. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU INTERNETOWEGO

Klient, korzystając ze Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:

 • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • b) korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Serwisu,
 • c) niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 • d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 • e) korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Serwisu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Serwisu Internetowego.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE : (RODO). Klient, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz usunięcia. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Serwisu pod adresem e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Serwisu.


18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Właściciela Serwisu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.