REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO COACHBIZ.PL

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu.
  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 • Serwis – Serwisie Internetowym Coachbiz pod adresem: http://www.coachbiz.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Usług.
 • Usługa – usługi prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia, sesje coachingowe, śniadania biznesowe i konsultacje biznesowe i inne usługi prezentowane w serwisie internetowym.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem za pośrednictwem Serwisu Internetowym Coachbiz.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Właściciel SerwisuPack4you Katarzyna Rycharska, ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, NIP: 559-135-32-98, REGON: 340798693
 • Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Serwisu Internetowym Coachbiz dostępny pod adresem http://www.coachbiz.pl prowadzony jest przez Właściciela Serwisu.
 • Informacje o Usługach podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. a) warunki i zasady składania w ramach Serwisu Zamówień,
  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Usługi oraz
  c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 • Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Korzystanie z Serwisu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 1. a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows lub Linux,
  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 • Klient może składać zamówienia na poszczególne Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
 1. b) Dla Usług typu ………  – przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.
 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 • W celu zamówienia Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.coachbiz.pl, a następnie dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 • Wybór przez Klienta zamawianych Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Usług do koszyka.
 • Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  c) numeru telefonu, oraz
  d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” co spowoduje przekierowanie do serwisu PayU za pośrednictwem, którego nastąpi płatność za złożone Zamówienia.
 • W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Usługi.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” ?? – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 • Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” ??, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty.
 • Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 • Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
 1. Przedmiot Umowy Sprzedaży
  b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Usługi
  c. Koszt dostawy,
  d. Wybraną metodę płatności, 
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 • Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Serwisu. 
 1. WŁAŚCIWOŚCI USŁUG, CENY I FORMY PŁATNOŚCI
 • Ceny Usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.
 • Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.
 • Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby możliwie szczegółowo prezentować oferowane usługi. 

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG 

 • Właściciel Serwisu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Usług zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Serwisu na adres e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl
 • Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
 • Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU

 • Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 • Klient może poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl.
 • W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 1. ZWROTY
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia o ile realizacji Usługi nie została już rozpoczęta lub całkowicie zrealizowana w tym terminie, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Serwisu, tj.: Katarzyna Rycharska, ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, lub za pomocą adresu e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 • W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Serwisu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:
 • Rozpoczęcia świadczenia przez Serwis Usług przed upływem 14-dniowego terminu, lub zrealizowania Usług w całości w tym terminie ,
 • Świadczenia Usług o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego indywidulanie zamówieniu lub ściśle związanych tylko z jego osobą,
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 • Właściciel Serwisu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów związanych z nośnikami treści cyfrowych, jak ebooki, karty pracy, materiały graficzne dostarczane mailem. Zgodnie z „Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…)
 • 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (ustawa o prawach konsumenta). Pack4you Katarzyna Rycharska odpowiada nadal za wady fizyczne i prawne sprzedanego produktu. Jeżeli konsument otrzyma na przykład uszkodzony plik, wówczas konsument na prawo do złożenia reklamacji i wysłania poprawnego pliku.
 1. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU INTERNETOWEGO
 • Właściciel Serwisu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia każdej Usługi, w szczególności śniadania lub konsultacji biznesowej, szkoleń lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Serwisu oraz Klienta.
 • W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Serwisu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Serwisu na adres e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Serwisu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.

Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 100 zł brutto za jednodniowe szkolenie i 100 zł za każdy kolejny dzień szkolenia jeśli jest ono kilkudniowe.

Nieobecność Klienta podczas śniadania lub konsultacji biznesowej, na szkoleniu bądź sesji coachingowej równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Serwisu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

 • W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Serwisu na adres e-mail:  k.rycharska@coachbiz.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
 • Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Serwisu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Serwisu lub sprzedawanych w jego ramach Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Serwisu, tj. k.rycharska@coachbiz.pl.
 • W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.
 • W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby  Właściciel Serwisu organizował nowe szkolenie przy czym nie jest on przy tym zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
 • Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 7 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
 • Klient, korzystając ze Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Serwisu,
 3. c) niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 4. d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 5. e) korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Właściciel Serwisu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Serwisu Internetowego.
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE : (RODO). Klient, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz usunięcia. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Serwisu pod adresem e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl
 • Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Serwisu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Właściciela Serwisu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.