Szanowny Użytkowniku, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych
osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób Firma
Pack4you Katarzyna Rycharska, prowadząca stronę www.coachbiz.pl (dalej
„Pack4you”), przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z
tym Ci przysługują. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania
Twoich danych osobowych jest Katarzyna Rycharska prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą Coachbiz (dalej „Coachbiz”) z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul. Kossaka 72. Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o
przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Coachbiz? Jeśli masz pytania
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ceneo.pl, możesz
skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl.
Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe uzyskaliśmy
bezpośrednio od Ciebie podczas składania zlecenia wykonania usługi przez
CoachBiz, jak i później, podczas korzystania z usług firmy CoachBiz Katarzyna
Rycharska. W jakim celu i na jakiej podstawie CoachBiz przetwarza Twoje dane
osobowe? Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych,
ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub
wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

– umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym
zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z usług CoachBiz;
– umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie
monitorowania zamówień i ich historii
– umożliwienia przeprowadzania i realizacji usługi za pośrednictwem CoachBiz;
– umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy
– zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
– umożliwienia uczestnictwa w programach promocyjnych CoachBiz;
– rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących
usług świadczonych przez CoachBiz
– obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
– kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem
usług;

– rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania
zamknięcia konta.
Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów
podatkowych i rachunkowych. Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:
– analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej
www.CoachBiz.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich
indywidualnych preferencji;
– dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów
technicznych, związanych z administrowaniem stroną internetową
www.CoachBiz.pl;
– prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
– windykacji należności
– prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych;
– zapewnienia obsługi usług płatniczych
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi
działaniami marketingowymi,
– przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia
rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z
przepisów prawa).

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej
udzieliłaś/eś. Czy musisz podać CoachBiz swoje dane osobowe? Podanie przez
Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim jest
wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię,
nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr
mieszkania), adres e-mailowy, NIP. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych
osobowych, nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie
pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Jakie masz uprawnienia wobec
CoachBiz? Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo
dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać,
gdy:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne
do celów, dla których zostały zebrane przez CoachBiz; cofniesz swoją zgodę
na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane
powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że
Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający CoachBiz sprawdzić
prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z
prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już
potrzebne CoachBiz, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie CoachBiz są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich
danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą
oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania
Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną
sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Komu
CoachBiz udostępnia Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe mogą być
przekazywane kurierowi oraz podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom
płatności, serwisom internetowym, które współpracują z CoachBiz), jeśli jest to
niezbędne do świadczenia usług przez CoachBiz. Jeśli wymaga tego od nas przepis
prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym
właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy
przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami
i nadużyciami. Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?
CoachBiz przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy
oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej
wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia. Dane
osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych
przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po

zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe, które
przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać
wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu
wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.